Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Διαβαθμιδικό όργανο στην Αττική ή κάτι άλλο;

Από δελτίο τύπου του υπουργείου εσωτερικών, με αφορμή συνάντηση (15/12) του υπουργού εσωτερικών κ. Τάσου Γιαννίτση και του υφυπουργού εσωτερικών κ. Πάρι Κουκουλόπουλου με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), έγινε γνωστό ότι:

«έχει αποσταλεί προς δημοσίευση η απόφαση για το νέο καθεστώς του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής (ΦοΔΣΑΑ) που μεταξύ άλλων προβλέπει την προσωρινή αποθήκευση επεξεργασία και ανακύκλωση στερεών αποβλήτων και την αντικατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)»

Αν είναι έτσι τα πράγματα, πιθανόν να μπει τέλος σε ένα ζήτημα, που έχει μετατραπεί σε «σίριαλ», έχοντας καθυστερήσει αφάνταστα. Μένει να φανεί αν θα υιοθετηθεί η πρόβλεψη του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), που στο άρθρο 211 αναφέρει τα παρακάτω ή αν θα υιοθετηθούν λύσεις συγκρότησης ΑΕ, όπως πρότεινε, πρόσφατα, ο κ. Κουκουλόπουλος:

Άρθρο 211 του ν. 3852/2010

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται ειδικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με έδρα την Αθήνα, στον οποίο μετέχουν η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι του Νομού Αττικής. Σκοπός του συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής.
2. Πρόεδρος του συνδέσμου είναι ο περιφερειάρχης Αττικής ή αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από αυτόν. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τα είκοσι τέσσερα (24) ορίζονται από το περιφερειακό συμβούλιο και εκπροσωπούν την περιφέρεια και τα υπόλοιπα τριάντα έξι (36) ορίζονται από την περιφερειακή ένωση δήμων Αττικής και εκπροσωπούν τους δήμους.
3. Με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζονται οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλουν τα μέλη του συνδέσμου, οι υπηρεσίες για τις οποίες επιβάλλονται τέλη, καθώς και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του, μετά την περάτωση της εκκαθάρισης της επόμενης παραγράφου.
4. Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία ορίζονται οι εκκαθαριστές του, ο χρόνος αποπεράτωσης της εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
5. Ο διαβαθμιδικός σύνδεσμος καθίσταται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του και υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων έργου. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το διαβαθμιδικό σύνδεσμο χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

Το μόνιμο προσωπικό του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., καθώς και εκείνο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθίσταται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας προσωπικό του διαβαθμιδικού συνδέσμου.

Εγκύκλιοι του ΥΠΕΚΑ

Με δύο τελευταίες εγκυκλίους του το ΥΠΕΚΑ δίνει οδηγίες για τη ρύθμιση δύο κρίσιμων ζητημάτων, τα οποία αξίζουν την προσοχή μας:

Η πρώτη εγκύκλιος αφορά στα κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων
http://sites.diavgeia.gov.gr/ypeka/ada/456Α0-ΦΝ3

Είναι γνωστό ότι, εδώ και μερικούς μήνες, το ΥΠΕΚΑ έχει ζητήσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για χώρους και εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Στη βάση αυτή, πολλές εταιρείες έχουν αποδυθεί σε μια προσπάθεια εξεύρεσης κατάλληλων χώρων, όπως στη βιομηχανική περιοχή Θήβας – Οινοφύτων.

Η δεύτερη εγκύκλιος αφορά σε μια αγωνιώδη προσπάθεια εξεύρεσης τρόπων, που θα υλοποιούν έργα υποκατάστασης των ΧΑΔΑ, κάτω από το φόβο της επιβολής προστίμων.

Όπως μπορεί να δει κανείς, προσφεύγουν σε λύσεις, που κάθε άλλο παρά δόκιμες και ασφαλείς είναι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου