Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Οι όροι της προκήρυξης σύμβασης για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της σύμβασης (α΄ φάση) με αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη:

Το έργο έχει ως αντικείμενο την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Πιο συγκεκριμένα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και την χωροθέτηση των έργων αυτών εντός περιοχών που προσδιορίζονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το αντικείμενο του έργου δύναται να περιλαμβάνει και την προσωρινή διαχείριση από τον ΙΦΣ των ΑΣΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την περίοδο κατασκευής του έργου.

Σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ προβλέπονται ενδεικτικά έως τρεις (3) μονάδες επεξεργασίας αξιοποίησης (ΜΕΑ) των ΑΣΑ, σε κάθε μία από τις τρεις (3) διαχειριστικές ενότητες (ΔΕ), δίκτυο έως και έντεκα (11) σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και έως και τριών (3) χώρων υγειονομικής ταφής των υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) κάθε μονάδας επεξεργασίας. Η κατασκευή των ΜΕΑ θα γίνει με όποια διαθέσιμη τεχνολογία μπορεί αποδεδειγμένα να καλύψει τους στόχους που έχουν τεθεί από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μείωση της ποσότητας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που εκτρέπεται προς ταφή, τους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών και ενέργειας, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς περιορισμούς υπάρχουν από τη νομοθεσία, όπως ειδικότερα θα προσδιοριστούν στις προδιαγραφές αποτελέσματος που θα διαμορφωθούν από την αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Η εκτιμώμενη συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση απορριμμάτων ανέρχεται σε περίπου 200.000 τόνους. Η συνολική ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί περαιτέρω και στο πλαίσιο της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Ο χαρακτήρας της διαδικασίας προσδιορίζεται σαν ανταγωνιστικός διάλογος, ενώ ο διαγωνισμός προβλέπεται να διεξαχθεί σε δύο φάσεις:
  • Α΄ φάση: προεπιλογή, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους και να καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
  • Β’ φάση: διάλογος (στάδιο Ι) και υποβολή δεσμευτικών προσφορών-ανάθεση (στάδιο ΙΙ)
Το σχετικό κείμενο της διακήρυξης βρίσκεται εδώ

Σημείωση:
  • Οι υπογραμμίσεις δικές μας
  • Η μελέτη του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου δίνει για το 2010, εκτιμώμενο πραγματικό πληθυσμό 631.478 κατοίκους και εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ΑΣΑ 293.157 τόνους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου