Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Νέα δημοπράτηση, μέσω ΣΔΙΤ, στις Σέρρες

Το δρόμο της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου ακολουθεί και η περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, για την περίπτωση του νομού Σερρών, όπου, μέσω της Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία (ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ), δημοπρατείται το έργο της “μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών”, μέσω ΣΔΙΤ.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:
Το αντικείμενο της παρούσας σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στο Νομό Σερρών με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Το Έργο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών “μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών” που θα εξυπηρετεί την περιοχή του Νομού Σερρών. Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου είναι 90 000 τόνοι/έτος σύμμεικτα ΑΣΑ. Η συνολική ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί ρητά στο πλαίσιο της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγοy.

Προβλέπεται, επίσης, ότι:
Κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης η λειτουργία και συντήρηση του υφιστάμενου ΧΥΤΥ Σερρών στη θέση “Ερείπια Νεράιδας” καθώς και των δύο ΣΜΑ στις θέσεις “Νιγρίτα” και “Ν. Ζίχνης”.

Είχε προηγηθεί η γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης:

Σημειώνεται, με την ευκαιρία, ότι, στις 21/4/2012, έγινε γνωστοποίηση της ανάθεσης σύμβασης για τη λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 1ης διαχειριστικής ενότητας Νομού Πέλλας (Αριδαία).
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127928-2012:TEXT:EL:HTML&src=0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου