Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

Στη ρότα των αναβολών και ο εθνικός σχεδιασμός


Μέχρι τώρα γνωρίζαμε για το σήριαλ των διαρκών αναβολών στην παράδοση των υποστηρικτικών μελετών για την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων της Αττικής. Ήρθε, φαίνεται, η ώρα να παρακολουθήσουμε το «γαϊτανάκι» των αναβολών παράδοσης του έργου της «αναθεώρησης του εθνικού σχεδιασμού αποβλήτων», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ν. 4042/2012. Η νέα ημερομηνία παράδοσης είναι η 17η/10/2013.

Να θυμίσουμε ότι:
- η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιοποιήθηκε στις 19/5/2012
- στις 16/1/2012 επιλέγεται ο ανάδοχος
- ακολουθεί διαδικασία ενστάσεων, που καταλήγει σε απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, στις 30/4/2012
- γίνεται νέα προδικαστική προσφυγή, που απορρίπτεται στις 24/5/2012
- στις 24/9/2012 υπογράφεται η σύμβαση με την ανάδοχο Ένωση Εταιρειών «ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.» - «Delphi Engineering ΑΕ» - Ιωάννης Κουγιανός και συνεργάτες ΕΕ και «Οικοσφαιρική» - Χριστόφορος Μανδήλας
- στις 28/12/2012 γίνεται τροποποίηση της πράξης ένταξης στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
- στις 26/2/2013 υπογράφεται η πρώτη παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

Στα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνονται:

1ο παραδοτέο: Μεθοδολογία – Χρονοδιάγραμμα.
2ο παραδοτέο: Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης αποβλήτων και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.
3ο παραδοτέο: Πολιτικές και νομοθετικό πλαίσιο που θα εξυπηρετήσει ο νέος ΕΣΔΑ και  καθορισμός στόχων.
4ο παραδοτέο: Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης και άμεσους - μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.
5ο παραδοτέο: Σχέδια δράσης και χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους.
6ο παραδοτέο: Γεωχωρικά δεδομένα - χάρτες και βάσεις δεδομένων.
7ο παραδοτέο: Οικονομικοί πόροι υλοποίησης κάθε σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων.
8ο παραδοτέο: Οφέλη από την εφαρμογή του ΕΣΔΑ.
9ο παραδοτέο: Κείμενο σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης ΕΣΔΑ.

Πρότυπα μελέτης και τευχών δημοπράτησης

Λίγο μετά την παραπάνω απόφαση, δημοσιεύτηκε άλλη απόφαση με αντικείμενο την ανάθεση του υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης για την εκπόνηση προτύπων μελέτης και τευχών δημοπράτησης για: α) εγκατάσταση κομποστοποίησης (με προδιαλογή), β) εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης (δεμάτων αστικών αποβλήτων) και γ) εγκατάσταση υποδοχής δεματοποιητή και κομποστοποιητή» του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλων». Κατά μια συνήθη πρακτική του ΥΠΕΚΑ, αλλά και των περιφερειών σε αντίστοιχες περιπτώσεις, το έργο ανατέθηκε απευθείας στην εταιρεία «ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.», «γιατί διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα για την έγκαιρη και άρτια παροχή της παραπάνω υπηρεσίας, διαθέτει ειδική γνώση και εμπειρία για το αντικείμενο της Σύμβασης και μπορεί να αντεπεξέλθει με ευχέρεια τόσο στο χρονοδιάγραμμα όσο και στις ουσιαστικές απαιτήσεις του έργου».

Σε ότι αφορά στην πραγματική στόχευση του έργου θα μπορούσαν να γίνουν δύο υποθέσεις:
- η πρώτη, ότι συνδέεται με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, αφού το αντικείμενο του έργου είναι, σχεδόν, ταυτόσημο με τη μεταβατική λύση που προωθείται στη συγκεκριμένη περιφέρεια
- η δεύτερη, ότι αποσκοπεί στη δημιουργία προτύπων για την αντιμετώπιση διαρκών μελλοντικών αναγκών, σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατά το πρότυπο του  Οδηγού εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογής στη Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων.

Όποια κι αν είναι η πραγματική εκδοχή, εντύπωση προκαλεί η προτεραιότητα που δίνεται σε πρακτικές δεματοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης δεμάτων αστικών αποβλήτων.

Αλλαγές στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης

Μετά τις αλλαγές, προς το χειρότερο, που επέφερε ο ν. 4014/2011, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και σε εφαρμογή του άρθρου 19, παρ. 9, προωθούνται αλλαγές και στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και του τρόπου της γνωμοδότησης.

Πιο συγκεκριμένα, με δύο πρόσφατες αποφάσεις της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ανατέθηκαν δύο έργα υπηρεσιών συμβούλων για τη νομική και νομοτεχνική (η πρώτη) και για την τεχνική (η δεύτερη) επεξεργασία σχεδίου κανονιστικών, με τις οποίες θα εξειδικευτούν η διαδικασία γνωμοδοτήσεων  και ο τρόπος ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού στη δημόσια διαβούλευση, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων του ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19, παρ. 9 του πιο πάνω νόμου.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου